Operatorze poznaj możliwości przysługującego Ci prawa i zacznij z niego korzystać.
Prezes TelePrawa Krzysztof Gajewski

telekomunikacja i prawo

www.teleprawo.net         tel: 52  342 01 55

teleprawo@teleprawo.net

czerwiec 2012r

Montaż masztów na budynkach i gruncie

Zgłoszenie montażu masztu o H>3m kończy się odmową i żądaniem pozwolenia budowy

Montaż masztu do h=3m na dachu budynku nie wymaga zgłoszenia budowlanego a instalacja na nim urządzeń nadawczo odbiorczych o mocy do 15W jest zwolniona od wymogu badań Wydziału Ochrony Środowiska. Praca w pasmach zwolnionych od pozwoleń rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nie wymaga przydziału częstotliwości od UKE. Wymagana jest jedynie zgoda właściciela budynku, którą może być umowa lub powiadomienie Zarządcy w wypadku posiadania notarialnego aktu własności mieszkania. Maszt wg. art.30 ustawy Prawo budowlane jest nazywany "urządzeniem o wysokości poniżej 3m" stąd jest to wysokość liczona razem z anteną wchodząca w skład tego urządzenia.

Montaż urządzeń z odcinkiem linii elektrycznej na dachu budynku nie jest wymieniony w art.29 Prawa budowlanego tym samym odcinek liniii elektrycznej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, nawet przy zasilaniu napięciem tzw. bezpieczeństwa. Nie posiadającym pozwolenia PINB wczasie kontroli wydaje postanowienie o wykonaniu oceny technicznej lub ekspertyzy na co przysługuje zażalenie, podstawa art.81c ust.2 i ust.3 Prawo budowlane. Stąd wniosek że nawet montaż anteny odbiorczej lub kamery z urządzeniem obrotowym będzie wymagał pozwolenia na budowę, chyba że producent zadba o atest z zwolnieniem.

Maszt bez zgłoszenia i umowy. Często operator dowiaduje się nagle że jego maszt nie posiada wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia oraz zgody zarządcy. Wtedy, nawet po oględzinach PINB ale przed wydaniem decyzji na podstawie art.51 ustawy Prawo budowlane, należy skrócić maszt do dopuszczalnych 3m i niezwłocznie powiadomić o tym PINB. Po kolejnych oględzinach w wydanej decyzji znajdzie się opis masztu przed i po dokonanej zmianie najczęściej z uwagą. "Zainstalowanie masztu bez zgody współwłaścicieli nie może być powodem nakazania jego rozbiórki, może być natomiast przedmiotem postępowania cywilnego przed sądem powszechnym". Dalsze postępowanie zależy od tego czy operator jest współwłaścicielem mieszkania w budynku z masztem czy ma tylko umowę użyczenia części wyłącznej dachu od swojego abonenta, który jest właściciel mieszkania z KW w budynku z masztem.


Zmiana sposobu użytkowania masztu AIZ lub komina

Wykorzystywanie masztu dawnego AIZ do celów radiokomunikacji jeżeli jego wysokość przekracza 3m jest problematyczna. Należałoby zgłosić zmianę sposobu jego użytkowania na podstawie Art.71 ust.2. Prawa budowlanego gdyż wg. ostatnich wyroków NSA maszt nie jest urządzeniem tylko obiektem budowlanym.

Umieszczanie anten na kominach fabrycznych wymaga zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania części obiektu budowlanego na podstawie Art.71 ust.2. W wypadku braku zgłoszenia władza budowlana może uznać że zmienił się układ obciążeń komina co grozi karą w postaci opłaty legalizacyjnej wymienionej w Art.71a


Montaż masztu o H>3m

Operatorzy telefonii komórkowych podjęli próby stawiania swoich masztów na zgłoszenie co kończyło się sprzeciwami Starostów/Prezydentów podtrzymywanymi przez Wojewodów a następnie niekorzystnymi dla operatorów wyrokami WSA i NSA. Są to orzeczenia: II OSK 548/08 z 2009-04-17,   II OSK 1709/09 z 2010-11-23,   II OSK 407/10 z 2011-03-09, oraz  II OSK 526/10 z 2011-03-16, dostępne po wpisaniu ich numerów z datą w okno wyszukiwarki BOSA, dostępnej na stronie  orzeczenia-nsa.pl. Różne i długie są ich uzasadnienia ale powtarza się w nich stwierdzenie że, maszt stanowi obiekt budowlany, na którego budowę jest wymagane pozwolenie. Tylko pierwsze z nich II OSK 548/10 z 2009-04-17 stwierdzało że maszt nie jest urządzeniem budowlanym co wzbudziło oburzenie i list z protestem. W wielu Starostwach w odpowiedzi na zgłoszenie masztu operatorzy otrzymują sprzeciw z uzasadnieniem powołującym się na te wyroki, przykład sprzeciwu  Starosta Wejherowski

Proponuję nie używać słowa maszt a w zgłoszeniu wykorzystać określenie masztu z ustawy o wruist w Art.2 ust.1 pkt.4 jako infrastrukturę telekomunikacyjną o nieznacznym oddziaływaniu na środowisko tj. instalacje radiokomunikacyjną wraz z konstrukcją wsporczą do wysokości 5m. W wypadku odmowy traktującej zgłaszaną konstrukcje jako maszt w odwołaniu do Wojewody zwracajmy uwagę że maszty z wyroków WSA i NSA służyły do telefonii komórkowej i z racji stosowanych mocy P>15W znacząco oddziaływały na środowisko w przeciwieństwie do naszej instalacji radiokomunikacyjnej nazywanej tak w ustawie o wruist a więc nie będącej masztem w sensie tej ustawy. Poza tym nasza instalacja nie powinna ingerować w konstrukcję budynku o czym pisze dalej w otrzymanej opinii od następcy prawnego Min.Infrastruktury.
Można zgłosić instalację radiokomunikacyjną jako tymczasowy objekt budowlany, podając datę jej likwidacji lub zastąpienia połączeniem kablowym, o czym pisze na następnej stronie Tymczasowy obiekt budowlany.


Opinia Ministerstwa Transportu Bud. i Gosp. Mieszk. następcy M.I.

Decyzja Starosty Wejherowskiego spowodowała wystąpienie TelePrawa, do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o podanie definicji wolno stojącego masztu antenowego wymienianego w § 3, pkt.2 i pkt.9 rozporządzenia ministra infrastruktury o WT z dnia 22.06.2010r. Tego typu określenia z racji braku w Prawie budowlanym definicji "wolnostojący" pozwalają zaliczyć do obiektów budowlanych wszelkie maszty i anteny z konstrukcją wsporczą w tym TV-SAT operatorów kablowych oraz indywidualne abonenckie, co powoduje wymóg uzyskania pozwolenia na ich montaż na dachach budynków. Wniosek został złożony za pośrednictwem Prezesa UKE w dniu 19.X.2011r i zawierał prośbę o zajęcie stanowiska w tej kwestii gdyż dotyczy ona także krótkofalowców otrzymujących stosowne dokumenty od UKE.

Wyjaśnienie Min.TBiGM następcy prawnego Min.Infra. przyznaje racje że Prawo budowlane nie definiuje pojęcia masztu wolnostojącego, oraz że nie było intencją ustawodawcy aby maszty inne niż wolnostojące zaliczane były do budowli. Jednak z dalszej treści pisma wynika że na zgłoszenie mogą być stawiane maszty których elementy nie ingerują w konstrukcje budynku a promieniowanie anten nie oddziaływuje na środowisko. Warunek drugi jest spełniony przy P<15W natomiast warunek pierwszy wymaga specjalnych konstrukcji. Kotwienie odciągów w dach budynku jest ingerencją w objekt i wymaga pozwolenia.


Pozwolenie na budowę maszty o H>3m

Budowa masztu lub wieży na dachu lub działce budowlanej zgłoszona jako "inna budowla" wymaga pozwolenia budowlanego za opłatą 155zł [Dz.U. z 2006r Nr 225, poz.1635 - ustawa o opłacie skarbowej, dział 9 Pozwolenia 1.h) innych budowli]. Jednak pozwolenie wymaga projektu z obliczeniami statycznymi którego koszt wynosi około 1500zł lub więcej. Jedyny przepis o WT telekomunikacyjnych obiektów budowlanych głównie linii kablowych podaje tylko definicje różnych konstrukcji dzieląc je na antenowe konstrukcje wsporcze, maszty antenowe bez lub z odciągami oraz wieże antenowe. Jest to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2005r zmienione w 2010r (Dz.U. Nr 115, poz. 773), fragmenty obok.


Tak było kiedyś

Montaż masztu powyżej 3m na dachu budynku wymagał zgłoszenia budowlanego właściwej władzy z wymienieniem parametrów urządzeń nadawczo odbiorczych i przysługujących z tego tytułu zwolnień. Wymagane było dołączenie zgody właściciela budynku, którą mogła być umowa lub kopia aktu notarialnego w wypadku własności domu lub lokalu. Zgłoszenie jest bezpłatne a po upływie 30 dni od dnia zgłoszenia można było przystąpić do montażu masztu. Postępowanie administracyjne kończyło się milczącą zgodą. Można było domagać się pisemnego potwierdzenia zgłoszenia za opłatą skarbową 17zł. Czasami była wymagana zgoda Wydziału Ochrony Zabytków. Są miasta jak np. Wschowa gdzie w planie miejscowym umieszczono zakaz umieszczania na dachu konstrukcji powyżej 3m.

Oczywiście że można powołać się na wyrok WSA w Warszawie VII SA/Wa 454/08 z dnia 10.06.2008r wydany w sprawie montażu 12m masztu dla telefonii cyfrowej na budynku o wysokości 16m n.p.t. w którym Sąd stwierdził że żaden przepis nie przewiduje wymogu pozwolenia na montaż masztu powyżej 3m na dachu budynku, stąd takie maszty mogą być montowane jedynie na podstawie zgłoszenia. Wyrok jest dostępny w CBOSA orzeczenia.nsa.gov.pl.  Jednak Starosta może w sprzeciwie powołać się na orzeczenie z 2011r, twierdząc że te z 2008r było wydane w innym stanie prawnym.

Realizacja zgłoszenia. Zgłoszenie składamy w dużych miastach u Prezydenta a poza miastem lub w miastach z burmistrzem u Starosty. Jest przygotowywana nowelizacja Prawa Budowlanego pozwalająca na składanie zgłoszeń u Burmistrza i Wójta. Stosowane przy zgłoszeniu przepisy podane są w prawej kolumnie a przykład zgłoszenia tutaj:  WZÓR ZGŁOSZENIA.

Przykład realizacji zgłoszenia. Operator ISP www.ferlab.pl złożył w Starostwie Białej Podlaskiej zgłoszenie montażu masztu 20m na budynku o wysokości 10m n.p.t. dołączając dokumentacje uzyskaną od producenta, wyliczenia oddziaływania masztu na elementy budynku wykonane własnoręcznie oraz kopie wyroku, co zniechęciło urząd do odmowy zgłoszenia i skończyło się milczącą zgodą urzędu. Poniżej fotografia budynku z masztem oraz przekrój konstrukcji w skali 1:100.Rysunek konstrukcji aby był czytelny wymaga powiększenia co najmniej 4 x większego niż typowy ekran 17" stąd link: rysunek konstrukcji

maszt na budynku w Dąbrownicy

Wyroki uzyskane przez krótkofalowców i abonentów

Wyrok Sądu Rejonowego:   Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie odmówiła SQ3MVE prawa do założenia anten KF i UKF na budynku, uzasadniając to szkodliwością dla zdrowia. Amator wniósł Pozew o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli. Sąd powołał biegłego, który wydał opinie i krótkofalowiec wygrał proces. Cała dokumentacja z opinią biegłego Prezesa TelePrawa i wyrokiem Sądu znajduje się na stronie www.sq3mve.qrz.pl , dalej "o mnie" szukaj "MENU/Batalia w Sądzie".


Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie sygn.akt I ACa 262/11 z dnia 16 sierpnia 2011r. Proces wygrał Tomasz B. któremu wspólnota mieszkaniowa odmówiła montażu na dachu anteny telewizyjnej a na kominie anteny do odbioru Internetu. Podstawą prawną do uchylenia uchwały wspólnoty był art.25 ust.1 ustawy owl i art.140 i 144 kc.


Wyrok Sądu Administracyjnego:   Burmistrz Janowca Wlkp wydał odmowę warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na maszt radiostacji amatorskiej domagając się badań z zakresu ochrony środowiska. Odmowa została zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które przekazało ją do ponownego rozpatrzenia burmistrzowi. Bezczynność burmistrza zakończyła skarga i wyrok NSA w Gdańsku sygn. akt II SAB/GD 166/00(S) z 2001r. Sąd orzekł że burmistrz działał bezpodstawnie i ten wydał pozwolenie.

Więcej specjalistycznych informacji budowlanych można uzyskać na: www.prawo.budowlane.org.pl są to jednak porady płatne. Zapraszam konstruktorów, producentów, majsterkowiczów do opisu swoich masztów nie ingerujących w konstrukcje budynku. Ostatni wpis - korektę, wykonano dnia 22.06.2012r.

ŹRÓDŁA WIEDZY

 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)
 
Art.29 ust.1 Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
20) przyłączy: energetycznych, ... cieplnych i telekomunikacyjnych;
27) instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.
Art.29a ust.1 Budowa przyłączy, o których mowa w art.29 ust.1 pkt.20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej ...
ust.3 Przepisów us.1 i 2 nie stosuje się, jezeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art.30.
Art.30 ust.1 Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga,...:
pkt.1a) budowa, o której mowa w art.29 ust.1 pkt.20
pkt.3) litera b) urządzeń o wysokości powyżej 3m na obiektach budowlanych
ust.2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. ...
ust.5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust.1 należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego zgłoszeniem terminu ich rozpoczęcia.
Art.71 ust.2 Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi.
 
Art.81c ust.l Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu zadań określonych przepisami prawa budowlanego mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów:
1) związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego;
2) świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
ust.2 Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć, w drodze postanowienia, na osoby, o których mowa w ust. 1, obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia.
ust.3 Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie.
 
Pełny tekst cytowanej w fragmentach ustawy Prawo Budowlane znajduje się na stronie » Prawo budowlane
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 219, poz. 1864)
 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 115, poz. 773)
 
§ 3. Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają:
2) telekomunikacyjny obiekt budowlany - ...... wolno stojące konstrukcje wsporcze anten i urządzeń radiowych, w tym wolno stojące maszty antenowe i wolno stojące wieże antenowe;
9) wolno stojący maszt antenowy - wolno stojącą konstrukcje wsporczą anten i urządzeń radiowych z odciągami;
13) wolno stojąca wieża antenowa - wolno stojącą konstrukcje wsporczą anten i urządzeń radiowych bez odciągów;
§ 9. Przy określaniu usytuowania wolno stojących konstrukcji wsporczych anten i urządzeń radiowych należy kierować się względami technologicznymi oraz wymaganiami bezpieczeństwa dotyczącymi w szczególności:
1) ochrony przed polem elektromagnetycznym, z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku;
2) bezpieczeństwa i higieny pracy w pobliżu urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne.