Operatorze poznaj możliwości przysługującego Ci prawa i zacznij z niego korzystać.
Prezes TelePrawa Krzysztof Gajewski

telekomunikacja i prawo

www.teleprawo.net         tel: 52  342 01 55

teleprawo@teleprawo.net

czerwiec 2012r

Wniosek do Starosty/Prezydenta

o wydanie zezwolenia na zakładanie urządzeń łączności publicznej

Do Starosty/Prezydenta zwracamy się wypadku wydania zezwolenia na zakładanie nowych urządzeń łączności publicznej a nie w celu utrzymania ciągłości świadczenia usług z powodu otrzymania od Zarządcy wymówienia umowy. W takiej sytuacji lub gdy Zarządca wyraża zgodę ale domaga się zapłaty lepiej zwracać się do UKE gdyż Starosta może oddalić wniosek uzasadniając to brakiem kompetencji do rozwiązywania sporów cywilno -prawnych o zapłatę. Takim przykładem jest na innej stronie  Wniosek do Prezesa UKE.


Wniosek o zezwolenie do Starosty

                                    			
Wnioskodawca:                             Moje miasto dnia 15 czerwca 2012r 
Fajny NET Imie Nazwisko                      
05-108 Moje miasto
ul.Najlepsza 17
zgłoszony pod nr 1234 do rejestru UKE

Uczestnik:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NIEDOBRA” 
ul. Jakśtam 7, 12-345 Mojemiasto
						Starostwo Powiatowe
						ul. Urzędnicza 13
						12-345 Mojemiasto


	           WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA 
	      NA ZAKŁADANIE URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI PUBLICZNEJ 
	 w drodze decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości 

Na podstawie art.33 ust.7 ustawy z dnia 7 maja 2010r o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz.675 z 2010r. dalej jako w.r.u.i s.t) w związku z 
art.124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U Nr 102, poz.651
 z 2010 r. z późn. zm. dalej jako u.g.n.) jako posiadający wymagany status Operatora 
telekomunikacji wnoszę o wydanie zezwolenia na zakładanie urządzeń łącznosci publicznej
na nieruchomości usytuowanej w Mojemiasto przy ul. Kminkowej nr 123.

Przedmiotowa nieruchomość to budynek mieszkalny wielorodzinny na nieruchomości o danych;
obręb ..............., numer działki ..............., karta mapy.......... zapisany w 
księdze wieczystej Nr.............. Sądu Rejonowego w Mojemiasto, stanowiący współwłasność 
Spółdzielni Mieszkaniowej NIEDOBRA w Mojemiasto, ul. Jakaśtam 7, 12-345 Mojemiasto.

Wydanie zezwolenia niezbędne jest celem realizacji inwestycji celu publicznego tj. 
telekomunikacyjnej sieci szerokopasmowej, służącej mieszkańcom przedmiotowej nieruchomości. 
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga żadnych pozwoleń budowlanych a z racji stosowanych mocy
nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000.

			UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych właściciel,
użytkownik wieczysty nieruchomości lub zarządca nieruchomości są obowiązani umożliwić operatorom,
podmiotom, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 
telekomunikacyjne, oraz jednostkom samorządu terytorialnego wykonującym działalność, o której mowa
w art. 3 ust. 1, umieszczenie na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej,
w szczególności instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, przeprowadzanie linii kablowych pod
nieruchomością, na niej lub nad nią, umieszczanie tabliczek informacyjnych o urządzeniach, a także
ich eksploatację i konserwację, jeżeli nie uniemożliwia to racjonalnego korzystania z nieruchomości, 
w szczególności nie prowadzi do istotnego zmniejszenia wartości nieruchomości.
Stosownie do art. 33 ust. 2 w/w ustawy korzystanie z nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jest
odpłatne, chyba że linia lub urządzenia telekomunikacyjne służą zapewnianiu telekomunikacji:
1) właścicielowi nieruchomości;
2) użytkownikowi wieczystemu nieruchomości;
3) osobie, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu;
4) osobie posiadającej inny tytuł prawny do nieruchomości.
W myśl art. 33 ust. 3 tejże ustawy, warunki korzystania z nieruchomości ustala się w umowie,
która jest zawierana na piśmie w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przez operatora z wnioskiem
o jej zawarcie. Natomiast zgodnie z art. 33 ust. 7, jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 3,
nie zostanie zawarta umowa, stosuje się przepisy art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651).

Uwzględniając powyższe wskazać trzeba, że prowadzone przez strony rokowania nie przyniosły
spodziewanego rezultatu. Spółdzielnia mieszkaniowa „NIEDOBRA” w odpowiedzi z dnia 02.06.2011 r.
odmówiła możliwości wejścia w zasoby mieszkaniowe, której uzasadnienie było naruszeniem przepisów:
1. Art. 9, ust. 1-2, pkt2 i pkt. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z uwagi na 
wykorzystywanie pozycji dominującej, ograniczenie zbytu usług i przeciwdziałaniu ukształtowaniu się
warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji. 
2. Art. 15, ust. 1, pkt. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z uwagi na stwarzanie warunków
umożliwiających zakup usługi u określonych przez Spółdzielnię operatorów.

Brak reakcji Spółdzielni na moje pisma spowodował skierowania sprawy na drogę postępowania
administracyjnego, uregulowanego w art. 124 ustawy o.g.n.
Dodać należy, że zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, który w sprawie niniejszej stosuje się odpowiednio, starosta, wykonujący zadanie
z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z
nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów
drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej
oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub
nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli
właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje
zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Treść w/w zezwolenia jest uzgadniana z Prezesem UKE (art.124 ust.1b)

Zgodnie zaś z art. 47 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, nie wymaga
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (…) budowa infrastruktury
telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu oraz wykonywanie innych robót budowlanych 
dotyczących takiej infrastruktury, która to decyzja jest wymagana w art.124 ust.1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Zwracam także uwagę że zgodnie z art.6 ust.1 w połączeniu z art.4 ust.18 ustawy ogn. celami
publicznymi są: utrzymywanie łączności publicznej – przez co należy rozumieć infrastrukturę
telekomunikacyjną w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, o której budowę zabiegam w
niniejszym wniosku. 
  	
Uwzględniając powyższe, wnoszę jak na wstępie.
Załączniki:
1.Protokół z rokowań: 
2.Dokumentacja z mapą ewidencyjną
3.Wypis z ewidencji gruntów
4.Aktualny odpis z KW 
5.Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
6.Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych
 
                                Imie Nazwisko Operatora	
	

Co dalej

Uwieńczeniem tych starań jest zezwolenie Starosty. Najdrobniejsza omyłka np. w oznaczeniu budynku z trzema klatkami gdy wpiszemy 4ABC zamiast 4A-C bo tak jest w KW, skutkuje żądaniem wyjaśnień w terminie 7 dni. Zdarza się że urzędnicy Starosty nie znają przepisów co wymaga składania kolejnych pism z wyjaśnieniami lub odwołaniem do Wojewody. Wymagana jest także dokumentacja opisowa sieci z wymiarami masztów antenowych, patrz pkt.7 wyroku  wyrok II SAB/Wr21/11 z dn.8-06-2011r.  Gdy wniosek jest bez zarzutu, Starosta wpisuje swoją decyzje w Księgę Wieczystą co uniemożliwia Zarządcy złożenie skutecznego wymówienia. Zarządca musi podważyć w sądzie decyzję Starosty, co nie jest takie proste. Stąd zezwolenie Starosty jest lepszym rozwiązaniem niż decyzja UKE.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tworzeniem wniosku do Starosty. Członkowie mogą liczyć na korektę lub gotowe wzory oraz pomoc prawną w wypadku trudności.   Ostatni wpis wykonano dnia 22.06.2012r.

ŹRÓDŁA WIEDZY

 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. Nr 102, poz.651 z 2010r. z późn. zm. dalej jako u.g.n.)
 
Art.124.1. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, spsób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezawolenia na zakladanie ...... urządzeń łaczności publicznej i sygnalizacji, ... jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inawestycji celu publicznego.
 
 
 
ust.3. Udzielenie zezwolenia powinno być poprzedzone rokowaniami z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie prac, o których mowa w ust.1. .
 
 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 19 lutego 2004r w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego

(Dz.U. Nr 37,poz.333 z 2004r. z późn. zm.)
 
Na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wysokość opłat za:
 
 
Więcej: Internetowy System Aktów Prawnych