Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

styczeń 2018r

Podatki lokalne dla właścicieli lokali, środków transportowych, korzystania z różnych dóbr np. uzdrowisk oraz posiadania psa, co wymienia Art.1 ustawy, vide panel boczny.

PODATKI PRAWIE DLA WSZYSTKICH

z wyjątkiem 8 milionów Polaków doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego.

PODATEK OD CZĘŚCI WSPÓLNYCH klatek schodowych, korytarzy itp.

1.Znowelizowane przepisy ustawy o podatkach lokalnych (Dz.U.2017r.poz.1785 z dn.15.09.2017r.) przewidują w Art.3 ust.5. wnoszenie opłat do UM lub UG bezpośrednio przez właścicieli. Dotyczy to oprócz dotychczasowej opłaty za grunt, wnoszenie opłaty za tzw. części wspólne tj. korytarze, klatki schodowe itp. co wymaga złożenia stosownej deklaracji do UM lub UG. Za brak złożenia deklaracji w terminie grozi kara finansowa. Przebiega to różnie w miastach, gminach, spółdzielniach, wspólnotach itp. i do niektórych nie docierają o tym żadne informacje stąd nie wiadomo czy wobec nich będzie stosowana kara finansowa, jednak jest sposób na jej uniknięcie o czym poniżej.

2.Każdy kto nieświadomie lub przez zapomnienie naruszy przepisy podatkowe np. nie składając w terminie deklaracji podatkowej a nie otrzymał jeszcze w tej sprawie wezwania ma prawo ubiegać się o darowanie lub zmniejszenie kary grzywny składając oświadczenie tzw. "Czynny żal". Więcej o tym po wpisaniu w  www.google.pl  hasła; Czynny żal .
Wynika to z faktu że w/w przepis został wprowadzony w 2010r (Dz.U.2010r. Nr.95 poz.613 str.7893.) W w/w. przepisie zamiast słów "nieruchomość wspólną" było "współwłasność". W wersji obecnej dodano "w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali" oraz skrócono określenie udziału w nieruchomości wspólnej. Nie zmienia to faktu że był to przepis dotąd nie egzekwowany i np. w Bydgoszczy zaczęto egzekwować składanie deklaracji pod koniec 2017r. Czy podatek zostanie wymierzony od 2010r czy dopiero od 2018r okaże się niedługo.

3.TelePrawo monitoruje wzrost opłat od lokalu mieszkalnego o powierzchni 36,90 m² oraz przynależnej do niego piwnicy o pow. 2,00 m². Dotychczasowe opłaty to; podatek 29,18zł (stawka 0.75%) oraz za grunty pozostałe o pow. 22,10 m² podatek 10,39zł (stawka 0.47%) RAZEM 40.00zł płatne co roku na konto UM Bydgoszcz. W nowej deklaracji złożonej przed datą 31.12.2017r wpisano; powierzchnia mieszkalna 47,50 m² gdyż zwiększono ją o 8,60 m² części wspólnych natomiast grunty pozostałe bez zmian 22,10 m². Przewidywana podwyżka obejmie te nowe 8,60 m² części wspólnych oraz ewentualną podwyżkę za dotychczas zajmowaną powierzchnię lokalu i gruntu. Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji a ile to wyniesie okaże się w styczniu 2018r o czym powiadomimy na stronie.


Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy, jej ciekawszych fragmentów i kluczowego pisma np. wyroku, bez danych stron.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Członkowie mogą też liczyć na pomoc w formie opinii dla urzędów i poglądu dla sądów.

Tekst zamieszczono dnia 31 grudnia 2017r, ostatnie uaktualnienie wykonano dnia 31.12.2017r.